eduFrysk

  eduFrysk

  Dit is de nije digitale kursusomjouwing fan de Afûk. Foar elk dy't op dit stuit of yn de takomst in kursus folget.

  âlde eduFrysk

  âlde eduFrysk

  Wiene jo yn it ferline kursist by de Afûk en wolle jo ynlogge op de âlde edufrysk omjouwing. Dit kin oant en mei ein 2015.

  kursusynformaasje

  kursusynformaasje

  De ynformaasjewebside mei alles oer de kursussen. Hjir fine jo in oersjoch fan alle kursussen en kinne jo gelyk ynskriuwe.

  Oer eduFrysk

  Oer eduFrysk

  eduFrysk is de online learomjouwing fan de Afûk. Hjir binne ferskillende pakketten dêr’t jo online mei leare kinne. Dat kin as jo in kursus folgje, dan fine jo alle materialen út it boek, mar ek hûnderten teksten, lieten, fideo’s, ynteraktive oefeningen en edukative games dêr’t jo it Frysk mei leare kinne.

  Wannear’t jo net yn ’e gelegenheid binne om in kursus yn groepsferbân te folgjen kinne jo ek mei eduFrysk oan ’e slach.
  It is ek it platfoarm foar de adaptive game “Taalreis troch Europa”.
  Sjoch foar mear ynformaasje oer de mooglikheden op http://kursus.afuk.nl

  Wa binne wy

  By de Afûk wurkje de folgjende minsken oan edufrysk
  Avatar
  Wim de Boer
  Haad ûnderwiis
  Avatar
  Ate Grijpstra
  Projektlieder ûnderwiis
  Avatar
  Lineke Kuiper
  Kursusadministraasje
  Avatar
  Jan Douwes
  Technyske stipe